Over ons

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter mevrouw E.C. (Etske) Muis-Priester
Secretaris-Penningmeester mevrouw J.A.J. (Jolanda) van Egmond

Contactgegevens bestuur:

  • Klipper 45
  • 3961 KH Wijk bij Duurstede
  • administratie@dewijksedienst.nl

Fiscaal nummer

(RSIN) 8563 93 939

Beloningsbeleid:

Het bestuur verricht de taken onbezoldigd.
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen worden vergoed door de stichting.

Aannamebeleid en gedragscode vrijwilligers:

Lees onderstaand de volledige procedures door:

 

Hoofdlijnen beleidsplan De Wijkse Dienst 2020

De Wijkse Dienst wordt steeds bekender in de gemeente Wijk bij Duurstede en het aantal ritten neemt steeds meer toe. Van de 7.250 ritten in het afgelopen jaar steeg dit naar 8.600 in de eerste 9 maanden van 2019. Omgerekend betekent dit voor 2019 ongeveer 11.500 ritten, een toename van 35 % ten opzichte van vorig jaar en een resultaat waar we zondermeer trots op zijn! 

De Wijkse Dienst wil in 2020 haar dienstverlening verder uitbreiden èn professionaliseren door goede afspraken te maken met zorginstellingen in de gemeente Wijk bij Duurstede voor het plannen en verzorgen van de ritten t.b.v. de dagbesteding. 

Daarnaast wil de Wijkse Dienst met de 1 e lijn Zorg (Huisarts, Fysiotherapie, …) gaan bereiken dat zij meer en meer wordt ingezet voor het vervoer van hun patiënten, met name in die gevallen waar anders een thuisvisite voor nodig is. 

De voorgenomen uitbreiding van De Wijkse Dienst vereist van hen (en met name het bestuur) een meer professionele opstelling. Daarnaast is een uitbreiding van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk om de voorgenomen plannen te kunnen waarmaken. Het “doe” karakter zoals die nu wordt uitgedragen door de vrijwilligers (en waar ze ook trots op zijn), blijft ongewijzigd. De voorgenomen uitbreiding zal stapsgewijs en per zorginstelling worden uitgevoerd, hierbij kan De Wijkse Dienst geleidelijk wennen aan de toegenomen vraag en werkdruk. Bijsturing is dan goed mogelijk.

Huidig beleid en de ambitie in het toekomstig beleid

Uit de oprichtingsakte van Stichting De Wijkse Dienst: … biedt mobiliteit oplossingen in de gemeente Wijk bij Duurstede door middel van het inzetten van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt met als doel om, indien mogelijk, toe te treden tot regulier werk.

Na enige jaren “draaien” blijkt dat deze missie effect heeft naar 3 “stakeholders”:

  1. Door de laagdrempelige toegang tot DWD ontstaat voor haar gebruikers minder afhankelijkheid van anderen als het gaat om mobiliteit. Voor sociale contacten, kleine boodschappen of naar de kapper gaan is deze deur tot deur dienst een uitkomst; de zelfstandigheid wordt hiermee gestimuleerd. Tevens ontstaat de mogelijkheid te ontsnappen aan isolement en eenzaamheid, een thema die steeds meer opgang doet in de media en in de gemeente Wijk bij Duurstede een onderdeel van het beleid is.
  2. De vrijwilligers van de DWD die kampen met een achterstand op de arbeidsmarkt (niet de gepensioneerden) worden geprikkeld om een “feel good” prestatie te leveren en hun verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid als persoon en als team te ontwikkelen. In plaats van “bankzitten” en mogelijk weg te zakken in schaamte, eenzaamheid, futloosheid, verslaving (internet, gamen, drank, roken, eten) levert men nu een actieve bijdrage aan de maatschappij. De DWD-medewerker kan nu trots vertellen wat hij doet en meemaakt, men telt weer mee. Participatie in optima forma!
  3. DWD dient maatschappelijke doelen die synchroon zijn met het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. DWD heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan; dit wordt met name uitgedrukt door de inzet van elektrische vervoermiddelen. Daarnaast is er een minimaal kostenbeleid door gebruik te maken van sponsoring, giften, vrijwilligers etc. Ook is gebleken dat sommige medewerkers van DWD doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven met als gevolg geen of minder aanspraak op uitkeringen en sociale wetgeving.

Uitwerking van de visie

Onderstaand een overzicht van de stappen om bovengeschetst beleid te verwezenlijken:
A. Positionering van De Wijkse Dienst als zelfstandige “Voorkeur Vervoerder”.
B. De participatie gedachte steeds verder in praktijk brengen.
C. De planning en administratie van ritten efficiënter en effectiever maken.
D. De PR over de betekenis en mogelijkheden van DWD verbeteren.
E. Inkomsten “op de rit” krijgen.
F. Middelen op orde krijgen.
G. Kwaliteit verhogen en borgen.